Atgriezties pie raksta

Laikus izstrādātie noteikumi palīdz organizēt mācību darbu skolās

No 2020. gada 9. decembra visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Ieviešot stingrākas drošības prasības , valdība pieņēma lēmumu, ka no 7 decembra attālināti mācās ne vien 7. līdz 12., bet arī 5. un 6 klašu skolēni. Savukārt 1. līdz 4.klašu skolēni mācības turpina klātienē vai atsevišķos gadījumos – daļēji klātienē.

Ārkārtējās situācijas apstākļos izaicinājumu pilna un gana sarežģīta ikdiena ir gan Ogres novada skolās, gan arī Ogres novada Izglītības pārvaldē un Sociālajā dienestā, jo, lai spētu nodrošināt veiksmīgu mācību procesu, tai skaitā ēdināšanu, ir nepieciešama visu pušu sadarbība.
 
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš atzinīgi novērtē katras skolas mācību gada sākumā izstrādātos iekšējās kārtības noteikumus, kas šobrīd palīdz veiksmīgāk organizēt gan mācību procesu, gan kontrolēt slimības izplatīšanos izglītības iestādēs.


"Šādiem ārkārtas apstākļiem Ogres novada skolas bija gatavas jau pirms mācību gada sākuma. Protams, situācija ir sarežģīta, tā nav viegla, bet skolas spēj ar to tikt galā," skaidro G. Sīviņš. Viņš atgādina, ka esošie apstākļi mums visiem jāuztver kā iespēja izaugsmei, jaunu prasmju apgūšanai, taču vienlaikus cer uz saprātīgākiem valdības lēmumiem otrajā semestrī. G.Sīviņš ir gandarīts, ka darbs turpinās arī interešu izglītības jomā, nodrošinot bērniem arī cita veida aktivitātes. Arī šajā jomā savlaicīgi tika izstrādāti iekšējās kartības noteikumi, kas palīdz organizēt darbu šī brīža apstākļos. Kā pozitīvu piemēru viņš min Ogres novada Sporta centra iniciatīvu – brīvdienās iznomāt savas telpas ģimenēm, tādējādi veicinot iedzīvotāju fizisko aktivitāti. G Sīviņš saka lielu paldies skolu vadītājiem un pedagogiem par darbu, kas tika ieguldīts, gatavojoties šiem apstākļiem, kā arī šobrīd, kad nemitīgi sastopamies ar jauniem izaicinājumiem. Tāpat viņš izsaka pateicību arī visiem vecākiem, kuru ikdiena šobrīd ir vairāk noslogota. 
 
Par to, kā šobrīd tiek organizēts mācību darbs Ogres novada skolās, stāsta Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieces Sandra Grunte un Ieva Švēde.
 
Ar datoriem tiks nodrošināti visi skolēni
 
Joprojām aktuāls jautājums ir tehnoloģiju aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai, taču paredzams, ka drīzumā visas skolas būs aprīkotas ar nepieciešamo datortehniku. Šobrīd tiek gaidīti 85 datori, ko līdz šī gada beigām sola piegādāt Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī norit iepirkuma procedūra 350 datoriem, ko iegādāsies pašvaldība to skolu 7. un 10.klasēm, kurās tiek realizētas kompetenču izglītības programmas. Plānots, ka šie datori varētu būt pieejami janvāra beigās. Jāatzīmē, ka novembrī papildu finansējumu datortehnikas iegādei no Ogres novada pašvaldības 2020. gada budžeta "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" dome piešķīra Ogres Valsts ģimnāzijai un Ogres sākumskolai.
 
Skolas pāriet uz vienotu mācību platformu
 
Izglītības iestādes dara visu iespējamo, lai bērniem mācības apgūt attālināti būtu pēc iespējas vieglāk.  Lielās skolas ir ieviesušas vienotu platformu, kas balstīta uz Google risinājumiem. Pakāpeniski uz šo platformu pāriet arī Madlienas vidusskola un Suntažu vidusskola. Mazajās skolās veiksmīgi tiek izmantota tiešsaistes platforma "Zoom".
 
Ja  skolēniem ir nepieciešams papildu atbalsts, pēc abpusējas vienošanās tiek organizētas konsultācijas klātienē saskaņā ar izglītības iestādē izdoto rīkojumu par attālināto mācību procesu un klātienes konsultāciju organizēšanu. Visbiežāk tas ir gadījumos, kad bērniem nepieciešams emocionāls atbalsts vai ir vajadzīga palīdzība mācību vielas apguvē.
 
Jūtams emocionāls nogurums
 
Lai arī mācību darbs ir labi organizēts, diemžēl šāda attālinātā mācīšanās rada emocionālu nogurumu gan pedagogiem, gan skolēniem. Daļai jauniešu trūkst motivācijas mācīties, uzsākt un pabeigt iesāktus darbus. Vairākas Ogres novada skolas darbojas Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", zināms arī kā projekts PuMPuRS, kura ietvaros tiek risināti ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu saistīti jautājumi, un šajos apstākļos tas ļoti palīdz. Projektā iesaistītajās skolās – Jaunogres vidusskolā, Ogres Valsts ģimnāzijā, Ogres sākumskolā, Ogres 1.vidusskolā, kā ari Madlienas vidusskolā – skolēniem tiek piedāvātas individuālas konsultācijas ar pedagogiem, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus, saņemtu motivācijas devu.  Redzot, cik vērtīgs atbalsts tas var būt skolēnam, sākot ar nākamo semestri, projektā plāno iesaistīties visas skolas Ogres novadā.
 
Ēdināšanas jautājumi katras skolas pārziņā
 
Ārkārtējās situācijas laikā pavasarī ēdināšanas jautājumus koordinēja Izglītības pārvalde, taču šajā reizē katra skola to risina atsevišķi. Šāds lēmums pieņemts, lai mācību iestādes var pielāgot ēdināšanas laiku saviem garajiem pārtraukumiem un bērni nekavētu stundas, ņemot vērā, ka šobrīd ļoti daudz mācību stundas notiek tiešsaistē.
 
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Ogres novada pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas skolēniem ar invaliditāti, skolēniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes. Katra izglītības iestāde ir noteikusi savu brīvpusdienu izsniegšanas kārtību. Savukārt ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 23. oktobra lēmumu brīvpusdienas saņem arī skolēni, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, piegādājot ēdienu uz mājām un atstājot pie izglītojamā dzīvesvietas durvīm. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, piesaistīts Sociālais dienests. Tā kā bērnu skaits, kuriem noteikta karantīna, ir liels un tam ir tendence pieaugt, lai pēc iespējas veiksmīgāk organizētu šo procesu, papildus piesaistīti arī autovadītāji no Sporta centra, Kultūras centra, kā arī pašvaldības. Arī pagastu skolās pusdienu izsniegšana un piegāde tiek organizēta veiksmīgi. Salīdzinot ar laiku pavasarī, šoreiz skolēni disciplinēti nāk pakaļ savai pusdienu kārbai.
 
Skolēni grib iet uz skolu 
 
Lielākais ieguvums, ko devis attālinātais mācību darbs, ir apziņa skolēniem, ka iet uz skolu ir prieks. Kā stāsta I.Švēde, bērni šobrīd ļoti novērtē tās iespējas, ko piedāvā skolā, - iespēja tikties ar pedagogu klātienē, saprotot, cik ļoti tas palīdz izprast lietas un apgūt mācību vielu. Tāpat skolēni grib socializēties -  viņi nepacietīgi gaida, kad varēs iet uz skolu, lai tiktos ar klasesbiedriem, draugiem. Arī sporta treniņi, mūzikas un mākslas nodarbības, interešu izglītības pulciņi tagad tiek atzīti vairāk, jo tā ir iespēja pilnveidoties, aprunāties ar dažādu jomu un interešu cilvēkiem. Tāpat neapšaubāmi šajā laikā bērniem uzlabojas datorprasmes, jo, mācoties jebkuru priekšmetu, tiek apgūtas arī datorprasmes. Attālinātā mācīšanās ir arī veids, kā iemācīties patstāvīgi organizēt savu dienu.
 
Viens no mīnusiem šajā situācijā ir mazkustīgais dzīvesveids, uzsver I Švēde, aicinot mudināt bērnus doties ārā, lai izkustētos un saelpotos svaigu gaisu.
 
Darbs notiek arī interešu izglītībā
 
Intensīvs darbs šobrīd norit profesionālās ievirzes programmās, kur skolotājiem jānodrošina individuāls darbs ar katru bērnu. Noslodze ir liela, jo šobrīd darbs, kas iepriekš veikts grupās, jāīsteno ar katru bērnu atsevišķi. Mūzikas skolā individuāli notiek ne vien mūzikas instrumenta apguve, bet arī solfedžo, taču nenotiek orķestra nodarbības un kolektīvās muzicēšanas. Mākslas skolā ir iespēja nākt uz individuālajām konsultācijām. Arī sportā treneri izmanto jebkuru brīdi, lai individuāli strādātu ar katru audzēkni. Decembrī joprojām nodarbības notiek ārā.
 
Liels izaicinājums ir XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kas pārcelti uz 2021 gada jūliju, taču tiem nav iespējams ne pienācīgi gatavoties, ne zināt, kā tie varētu norisināties. Lai gan ir daudz neskaidrību, Ogres novads svētkiem gatavojas, šo darbu novadā koordinē Ogres novada izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste Dace Nikolaisone. Pastāvīgi notiek saziņa ar visu dziesmu un deju svētkos pārstāvēto jomu metodiķiem un kolektīvu vadītājiem.
 
Situācija skolās ir atšķirīga
 
Sarežģīta situācija ir Ogres 1. vidusskolā, kur mācības klātienē šobrīd apgūst tikai 2. un 3. klašu skolēni, jo daļa sākumskolas ir karantīnā. Skolas direktors Igors Grigorjevs šo laiku uzskata par ļoti sarežģītu, ir grūti gan bērniem, gan ģimenēm. Darbs skolā šobrīd burtiski norit ārkārtas situācijas apstākļos. Arī Ogres sākumskolā šobrīd 9 klases atrodas karantīnā.
 
Kā stāsta Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča, regulāri tiek saņemti jautājumi no vecākiem, skolēniem ar mācību procesu saistītiem jautājumiem, piemēram, par interneta pārklājuma problēmām, citiem tehniskiem jautājumiem, tomēr vienmēr risinājums atrasts. Pozitīvais novērojums, ko jūt skolas vadība, ir fakts, ka šajos apstākļos vecāki vairāk izprot mācību procesu un novērtē skolotāja lomu mācību procesā. Viņasprāt, arī attiecības ģimenēs kļūst tuvākas.
 
Suntažu vidusskolas direktors Mārtiņš Leja uzsver, ka attālināto mācību laikā viens no izaicinājumiem ir darbs ar bērniem, kuriem mācīšanās grūtības jau novērotas klātienē. Ir grūti panākt, lai sekmīgi mācās tie, kuri nav motivēti, savukārt tas nomāc pedagogus, jo nav iespēja palīdzēt tiem, kuri nevēlas pieņemt palīdzību. Skola gaida solīto datortehniku no Izglītības un zinātnes ministrijas, lai pilnvērtīgi nodrošinātu mācību procesu. Tai pat laikā ir skolēni ar speciālās izglītības programmām un mācīšanās traucējumiem, kuriem mācību uzdevumi uz nedēļu tiek doti aploksnēs, jo, konsultējoties ar vecākiem, ir pieņemts lēmums, ka šādā veidā doti uzdevumi skolēnam ir izpildāmi vieglāk. Ņemot vērā, ka izglītības iestādi neapmeklē lielākā daļa bērnu, arī svētku sajūtas šogad īsti neesot. Mazākajiem skolēniem pasākumi notiks klašu ietvaros, tomēr skola ir izrotāta, lai kaut nedaudz sajustu svētku tuvošanos.
 
Ķeipenes pamatskolas direktore Agnese Lepse uzskata, ka šobrīd galvenais ir būt elastīgam un nepadoties. Arī viņa uzsver, ka šajā laikā īpaši būtiski ir atbalstīt skolēnus, kuriem ir mācīšanās grūtības. Tāpat svarīgi ir arī personāla ietvaros pēc iespējas vienam otru atbalstīt un meklēt risinājumus. Šobrīd kā nekad agrāk tiek novērtēta sadarbība komandā un kopīgs progress. Viņa uzsver, ka nepieciešams arī saglabāt saikni ar vecākiem, lai viņi nenorobežotos un uzturētu komunikāciju ar skolu.
 
Arī Izglītības pārvaldei šis ir jaunas pieredzes un izaicinājumu laiks. Ņemot vērā nemitīgās pārmaiņās un pielāgošanos jaunajiem apstākļiem, mazāk laika atliek citu ideju īstenošanai, kas vērstas uz attīstību. Lai gan arī šajos ārkārtējās situācijas apstākļos tiek organizēti profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem, kas notiek tiešsaistē. Ikdienas darbs šobrīd ir instrukciju gatavošana izglītības iestādēm, atbalsta sniegšana un sekošana līdzi noteikumu ievērošanai skolās. Tāpat viena no sadaļām ir ēdināšanas jautājumu kārtošana. Izglītības pārvalde pozitīvi novērtē sadarbību gan ar skolām, gan sociālo dienestu, gan citiem iesaistītajiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/ogre/kultura/48677

2020. gada 11. decembrī, 14:02, Kultūra un izglītība
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

Hmmmm... • 2020. gada 11. decembrī, 22:07
Interesanti, kāpēc tik ilgi joprojām Izglītības pārvaldei nav vadītāja, bet ir tikai vietnieces???

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet