Atgriezties pie raksta

Pašvaldība lauž līgumu ar sociālo uzņēmumu UNIVERSUM

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 18. februārī deputāti lēma par deleģēšanas līguma un patapinājuma līguma uzteikšanu sociālajam uzņēmumam SIA "Izglītības un attīstības centrs UNIVERSUM", kas Krapes skolā nodrošina vispārējās pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klase) programmu īstenošanu.

Uzņēmums rīkojies pretrunā līguma nosacījumiem un demonstrējis neprofesionālu rīcību skolas pārvaldīšanā. 


2020. augustā Ogres novada pašvaldības dome noslēdza līgumu ar sociālo uzņēmumu SIA "Izglītības un attīstības centrs UNIVERSUM", deleģējot uzņēmumam vienu no pašvaldības funkcijām – izglītības nodrošināšanu – Krapes skolā, tādā veidā atjaunojot skolas darbību pagastā. Pamatojoties uz noslēgto Patapinājuma līgumu, izglītības pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmumam bezatlīdzības lietošanā tika nodots pašvaldības nekustamā īpašuma "Krapes skola" telpas ar kopējo platību 167,8 kvadrātmetru platībā. 


Izglītības iestāde tika izveidota kā alternatīva izglītības iestāde, mācību procesā izmantojot Marijas Montesori pedagoģiskās metodes, kas veicina radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanos, kā arī nodrošinot iespēju saņemt kristīgās vērtībās balstītu izglītību. 


Ogres novada pašvaldībā 2021. gada janvārī un februārī tika saņemti vairāku izglītojamo vecāku un Krapes skolas pedagogu iesniegumi par situāciju Krapes skolā, kurā bija minēts par iespējamiem būtiskiem pārkāpumiem uzņēmuma darbībā, īstenojot tam deleģēto funkciju, un Patapinājuma līguma noteikumu pārkāpumiem, tāpēc Ogres novada pašvaldība veica pārbaudi par deleģētās funkcijas izpildi atbilstoši deleģēšanas mērķim, noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un normatīvo aktu prasībām, kā arī par SIA "Izglītības un attīstības centrs UNIVERSUM" darbībām un to atbilstību noslēgto līgumu prasībām, pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu iespējamu nepamatotu izlietojumu un pašvaldībai piederošo telpu nepamatotu izmantojumu. 


Situācija saasinājās, kad skolas vadība 2021. gada 4. februārī plkst. 21.50 uzteica darba tiesiskās attiecības vairākiem Krapes skolas pedagogiem. Par to pedagogi jau nākamajā dienā informēja Ogres novada pašvaldību, jo bija apdraudēta izglītības procesa norise Krapes skolā. Ņemot vērā izveidojušos situāciju, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 2021. gada 5. februārī izdeva rīkojumu par pārbaudes veikšanu uz vietas Krapes skolā un informācijas iegūšanu pārbaudes lietā. Pārbaudi uz vietas skolā par iespējamiem uzņēmuma pārkāpumiem veica Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sandra Grunte un Ogres novada pašvaldības darbības risku vadītāja Aiva Ormane, sagatavojot par to ziņojumu. 


Tajā minēts, ka uzņēmuma vadības iesniegtās atskaites par pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem neatbilst faktiskajai situācijai, kā rezultātā pastāv varbūtība par pašvaldības finanšu līdzekļu negodprātīgu izmantošanu citiem, ne līgumā noteiktiem mērķiem. Pēc pedagogu sacītā skolai nav izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums; izglītības iestāde nav nodrošināta ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Tāpat pārbaudē konstatēts, ka mācību iestādē ir nepietiekams kvalificēta personāla skaits, izglītības kvalitāte nav atbilstoša. Mācību iestādes vadība izmanto visas Krapes skolas telpas, kas ir ne vien pretrunā ar noslēgto Patapinājuma līgumu, bet arī pārkāpj bērnu drošības jautājumus, jo atrasties telpās, kas nav nodotas lietošanai skolai, apdraud bērnu drošību, jo nav atbilstošas paredzētajam pielietojumam. Uzņēmuma UNIVERSUM vadība ir pārkāpusi darba likumu, bez likumīga pamatojuma uzsakot darbu vairākiem pedagogiem, kā arī ietekmējot darbinieku emocionālo stāvokli darbā. Uzņēmums maldināja pedagogus, vecākus par pašvaldības pārbaudi un it kā finanšu līdzekļu apturēšanu, ietekmējot izglītības procesu nodrošināšanu. Pārbaudē konstatēts, ka uzņēmums neievēro labas pārvaldības principus, kategoriski nesadarbojas ar Ogres novada pašvaldību, tādējādi pārkāpjot līguma nosacījumus. Pašvaldība joprojām turpina saņemt sūdzības no Krapes skolas pedagogiem, kas turpina tur strādāt. 


Lai veiktu materiāltehniskā nodrošinājuma uzskaiti, izvērtētu pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu tiesisku izlietojumu, kā arī veiktu telpu apsekošanu, novērtētu bērnu drošību telpās un pārbaudītu citu būtisku informāciju, 2021. gada 10. februārī tika plānota vēl viena pārbaude skolā, taču uzņēmums šādu pārbaudi veikt aizliedza un lika šķēršļus Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem atrasties Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā – Krapes skolas ēkā.


Līdz ar finanšu pārkāpumiem, atklājies, ka pērn oktobrī Krapes skolā sākušās nesaskaņas starp vadību un personālu, kad sociālā uzņēmuma UNIVERSUM direktors Andis Apsītis izdeva rīkojumu visiem skolotājiem, darbiniekiem un arī izglītojamo vecākiem apmeklēt mesiānisko konferenci "Saknes Tevī", kas 2020. gada 24. oktobrī notika Rīgā, draudzes "Labā vēsts" telpās. Konflikts starp vadību un kolektīvu izveidojās pēc konferences, kad darbinieki, kuri atteicās pildīt rīkojumu, saņēma pārmetumus un pat draudus.


Izvērtējot skolā notiekošo attiecībā uz ticības uzspiešanu, Ogres kristīgo draudžu vidū šāda skolas vadības rīcība izsauca diskusijas, kuri šādas darbības uzskata par nepieņemamām. "Krapes skolas direktors Andis Apsītis ir mācītājs mesiānisko jūdu draudzē "Kacir", kurā kristīgās teoloģiskās atziņas ir nomainītas uz jūdaismam raksturīgiem uzskatiem, un tie nav savienojami ar Krapes skolā paredzētajām kristīgo konfesiju teoloģiskajām nostādnēm," komentē Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars. 


Mesiāniskais jūdaisms nav tradicionālā konfesija Latvijā. To par sev piederīgu neatzīst ne tradicionālie jūdaisti, ne arī tradicionālās kristīgās konfesijas. Arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Ogres un Suntažu draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs uzskata, ka šādas uzņēmuma darbības un rīkojums ir pretlikumīgs, raugoties gan no reliģisko organizāciju likuma, gan ir nepieņemams tīri cilvēciski. "Likums garantē katram cilvēkam brīvas tiesības kopt savu ticību tā, kā viņš to vēlas. Ir prettiesiski cilvēka ticības pārliecību saistīt ar darba attiecībām, izdarot spiedienu uz darbiniekiem, tāpēc es atbalstu lēmumu par līguma laušanu ar uzņēmumu UNIVERSUM, jo šāda rīcība šķeļ sabiedrību. Nav pieņemams, ka pašvaldības finansēta izglītības iestāde tiek izmantota par aizsegu sektantismam, konkrēti mesiāniskā jūdaisma ideju izplatīšanai Latvijas sabiedrībā. Krapes skola tika iecerēta kā skola ar kristīgu novirzienu, arī pedagogu kolektīvs tajā ir starpkonfesionāls, un vairums skolotāju tajā  jau pieder pie kādas no tradicionālām konfesijām, tāpēc ir nepieņemami, ka darbiniekiem tiek uzspiesta viņu pārliecībai pretēja ticība. Kristīgā novirziena skola Ogres novadā ir ļoti vērtīga pašvaldības iniciatīva, taču diemžēl sociālais uzņēmums UNIVERSUM, konfliktējot ar vecākiem, pedagogiem un darbiniekiem, ir parādījis savu nespēju vadīt skolu. Es aicinu citas pašvaldības un tradicionālo konfesiju draudzes izvērtēt un būt ārkārtīgi piesardzīgiem, saskaroties ar sadarbības piedāvājumiem no šī uzņēmuma," savu nostāju pauž M. Kalējs. 


Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47. panta piekto daļu deleģēšanas līgumu var uzteikt, ja nepastāv līguma noslēgšanas pamatnoteikumi, speciālie deleģēšanas nosacījumi privātpersonai. Saskaņā ar Patapinājuma līguma 6.3.1. punktu pašvaldībai ir tiesības izbeigt Patapinājuma līguma darbību pirms termiņa, ja telpas tiek izmantotas pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim vai tiek pārkāpti līguma noteikumi. 


Ņemot vērā, ka uzņēmuma darbībā tika konstatēti vairāki pārkāpumi, deputāti lēma uzteikt 2020. gada 27. augusta deleģēšanas līgumu sociālajam uzņēmumam SIA "Izglītības un attīstības centrs UNIVERSUM", pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42. pantu, 47. panta ceturto un piekto daļu, un nosakot, ka līgums tiek izbeigts ar 2021. gada 19. februāri. Tāpat tika nolemts uzteikt 2020. gada 11. augusta patapinājuma līgumu pirms termiņa, pamatojoties uz līguma 6.3.1. punktu, un nosakot, ka līgums tiek izbeigts ar 2021. gada 19. februāri. 


Domes ārkārtas sēdē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka pašvaldības mērķis bija atjaunot Krapes skolas darbību, piedāvājot alternatīvu izglītības iestādi ar kristīgu ievirzi. Šī iniciatīva parādīja, ka šāds pakalpojums ir pieprasīts un Ogres novada sabiedrībai nepieciešams. "Ja mēs nevaram uzticēt finanses mūsu sadarbības partneriem, tad nevaram uzticēt arī savus bērnus, kas ir lielākā bagātība. Šāda sadarbība nav sabiedrības intereses, tādēļ no šī brīža mūsu ceļi ar uzņēmumu UNIVERSUM šķiras," komentē E. Helmanis. 


Ogres novada pašvaldības mērķis ilgtermiņā ir nodrošināt Krapes skolas darbību, sniedzot iespēju apgūt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un licencētu un akreditētu pamatizglītības pirmā posma (1.–6.klase) programmu Ogres novada Krapes pagasta iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai un attīstot kristīgās vērtībās balstītu izglītības ieguves veidu. 


Krapes skolā pirmsskolas izglītības programmu apgūst 13 izglītojamie un pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) programmu apgūst 30 izglītojamie. Saskaņā ar likumu līguma izbeigšanas gadījumā pašvaldībai ir jānodrošina izglītības funkcijas nepārtrauktība, tāpēc, lai turpinātu gādāt par izglītības pakalpojumu Krapes skolā, domes ārkārtas sēdē tika nolemts izveidot Ogres 1. vidusskolas teritoriālo struktūrvienību "Krapes skola", kas nodrošinās kvalitatīvu izglītības procesu, piesaistot kvalificētus pedagogus un sniegtu metodisko atbalstu pedagogiem. Teritoriālās struktūrvienības "Krapes skola" darbības laiks ir no 2021. gada 22. februāra līdz 2021. gada 25. augustam, tā uzsāks darbu 2021. gada 22. februārī. 

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/49167

2021. gada 18. februārī, 17:06, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

ladavrkk • 2021. gada 20. februārī, 11:43
Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo ----- http://srt.vg/sesix
Tā iet, kad neiet • 2021. gada 19. februārī, 23:46
Vispār "Universum" nekad nav slēpis savu reļiģisko nostāju un tā bija uzzināma jau pirms līguma slēgšanas. Tagad baigais atklājums. Taču toreiz bija svarīgī ļoti ātri atvērt skolu. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai un izglābta lauku skola! Paši mācītāji gribēja gadu vēlāk, bet tad jau vēlēšanas būtu garām un kam tad interesē labie darbi pēc vēlēšanām?
pele • 2021. gada 19. februārī, 17:36
Ogres domei būtu jāizvērtē daudzu noslēgto līgumu darbība, jo īpaši sociālā jomā. Vai kāds ir paskatījies kā strādā samarieši, viens aprūpētājs desmit vienības dienā, mīlā māt domājiet ko darat, ko dara Siliņš, veco kluksti noņēma un veci atkal ielika, Hulio savus liek un lūk rezultāts. Bet ja pavisam nopietni tad kalna galā viens otrs jau sen jālaiž pensijā, jo ir jau sen pensijā, gribam redzēt jaunas sejas un jaunas idejas Sapožņiks, nu cik var.... ko dara Aiva Orupe,,, savējā , pilnīgs liekēdis domē, paveraties pa pagastiem, no Ulmaņu laikiem, nu smird pēc navtalīna,,,jēziņ mīļais un tagad skola ar jezuītiem, nu gan esam aizgājuši pa pioeskari, lai Hulio savus tur māca, bet mūsējos lieciet mierā....

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet